excelfunctions.eu in andere talen:

Lijst van Excel functies met vertaling van/naar het Engels

Hieronder is de Engelse en Nederlandse vertaling van Excel 2010 functies en formules weergegeven.

EngelsNederlandsBeschrijving
ABSABSgeeft als resultaat de absolute waarde van een getal
ACCRINTSAMENG.RENTEgeeft als resultaat de opgelopen rente voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd
ACCRINTMSAMENG.RENTE.Vgeeft als resultaat de opgelopen rente voor een waardepapier waarvan de rente op de vervaldatum wordt uitgekeerd
ACOSBOOGCOSgeeft als resultaat de boogcosinus van een getal
ACOSHBOOGCOSHgeeft als resultaat de inverse cosinus hyperbolicus van een getal
ADDRESSADRESgeeft als resultaat een verwijzing, in de vorm van tekst, naar één bepaalde cel in een werkblad
AMORDEGRCAMORDEGRCgeeft als resultaat de afschrijving voor elke boekingsperiode door een afschrijvingscoëfficiënt toe te passen
AMORLINCAMORLINCgeeft als resultaat de afschrijving voor elke boekingsperiode
ANDENgeeft als resultaat WAAR als alle argumenten WAAR zijn
AREASBEREIKENgeeft als resultaat het aantal bereiken in een verwijzing
ASCASCWijzigt Nederlandse letters of katakanatekens over de volle breedte (dubbel-bytetekens) binnen een tekenreeks in tekens over de halve breedte (enkel-bytetekens)
ASINBOOGSINgeeft als resultaat de boogsinus van een getal
ASINHBOOGSINHgeeft als resultaat de inverse sinus hyperbolicus van een getal
ATANBOOGTANgeeft als resultaat de boogtangens van een getal
ATAN2BOOGTAN2geeft als resultaat de boogtangens van de x- en y-coördinaten
ATANHBOOGTANHgeeft als resultaat de inverse tangens hyperbolicus van een getal
AVEDEVGEM.DEVIATIEgeeft als resultaat het gemiddelde van de absolute deviaties van gegevenspunten ten opzichte van hun gemiddelde waarde
AVERAGEGEMIDDELDEgeeft als resultaat het gemiddelde van de argumenten
AVERAGEAGEMIDDELDEAgeeft als resultaat het gemiddelde van de argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden
BAHTTEXTBAHT.TEKSTconverteert een getal naar tekst met de valutanotatie ß (baht)
BESSELIBESSEL.Igeeft als resultaat de Bessel-functie Yn(x)
BESSELJBESSEL.Jgeeft als resultaat de Bessel-functie Jn(x)
BESSELKBESSEL.Kgeeft als resultaat de gewijzigde Bessel-functie Kn(x)
BESSELYBESSEL.Ygeeft als resultaat de Bessel-functie Yn(x)
BETA.DISTBETA.VERDgeeft als resultaat de cumulatieve bèta-verdeling
BETA.DISTBETA.VERDgeeft als resultaat de cumulatieve bèta-verdeling
BETA.INVBETA.INVgeeft als resultaat de inverse van de cumulatieve verdeling voor een gegeven bèta-verdeling
BETA.INVBETA.INVgeeft als resultaat de inverse van de cumulatieve verdeling voor een gegeven bèta-verdeling
BETADISTBETA.VERD
BETAINVBETA.INV
BIN2DECBIN.N.DECconverteert een binair getal naar een decimaal getal
BIN2HEXBIN.N.HEXconverteert een binair getal naar een hexadecimaal getal
BIN2OCTBIN.N.OCTconverteert een binair getal naar een octaal getal
BINOM.DISTBINOM.VERDgeeft als resultaat de binomiaalverdeling
BINOM.INVBINOMIALE.INVgeeft als resultaat de kleinste waarde waarvoor de binomiaalverdeling kleiner dan of gelijk aan het criterium is
BINOMDISTBINOMIALE.VERDgeeft als resultaat de binomiaalverdeling
CALLROEPEN
CEILINGAFRONDEN.BOVENrondt de absolute waarde van een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud
CELLCELgeeft als resultaat informatie over de opmaak, locatie of inhoud van een cel OpmerkingDeze functie is niet beschikbaar in Excel Web App.
CHARTEKENgeeft als resultaat het teken dat bij de opgegeven code hoort
CHIDISTCHI.KWADRAATgeeft als resultaat de eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
CHIINVCHI.KWADRAAT.INVgeeft als resultaat de inverse van een eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
CHISQ.DIST.RTCHIKW.VERD.RECHTSgeeft als resultaat de eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
CHISQ.INV.RTCHIKW.INV.RECHTSgeeft als resultaat de inverse van een eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
CHISQ.TESTCHIKW.TESTgeeft als resultaat de onafhankelijkheidstoets
CHITESTCHI.TOETSgeeft als resultaat de onafhankelijkheidstoets
CHOOSEKIEZENkiest een waarde uit een lijst met waarden
CLEANWISSEN.CONTROLverwijdert alle niet-afdrukbare tekens uit een tekst
CODECODEgeeft als resultaat de numerieke code voor het eerste teken in een tekenreeks
COLUMNKOLOMgeeft als resultaat het kolomnummer van een verwijzing
COLUMNSKOLOMMENgeeft als resultaat het aantal kolommen in een verwijzing
COMBINCOMBINATIESgeeft als resultaat het aantal combinaties voor een bepaald aantal objecten
COMPLEXCOMPLEXconverteert reële en imaginaire coëfficiënten naar een complex getal
CONCATENATETEKST.SAMENVOEGENvoegt verschillende tekstfragmenten samen tot één tekstfragment
CONFIDENCEBETROUWBAARHEIDgeeft als resultaat het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie
CONFIDENCE.NORMBETROUWBAARHEID.NORMgeeft als resultaat het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie
CONVERTCONVERTERENconverteert een getal in de ene maateenheid naar een getal in een andere maateenheid
CORRELCORRELATIEgeeft als resultaat de correlatiecoëfficiënt van twee gegevensverzamelingen
COSCOSgeeft als resultaat de cosinus van een getal
COSHCOSHgeeft als resultaat de cosinus hyperbolicus van een getal
COUNTAANTALtelt het aantal getallen in de argumentenlijst
COUNTAAANTALARGtelt het aantal waarden in de argumentenlijst
COUNTBLANKAANTAL.LEGE.CELLENtelt het aantal lege cellen in een bereik
COUNTIFAANTAL.ALStelt in een bereik het aantal cellen die voldoen aan een bepaald criterium
COUPDAYBSCOUP.DAGEN.BBgeeft als resultaat het aantal dagen vanaf het begin van de coupontermijn tot de stortingsdatum
COUPDAYSCOUP.DAGENgeeft als resultaat het aantal dagen in de coupontermijn waarin de stortingsdatum valt
COUPDAYSNCCOUP.DAGEN.VVgeeft als resultaat het aantal dagen vanaf de stortingsdatum tot de volgende couponvervaldatum
COUPNCDCOUP.DATUM.NBgeeft als resultaat de volgende coupondatum na de stortingsdatum
COUPNUMCOUP.AANTALgeeft als resultaat het aantal coupons dat nog moet worden uitbetaald tussen de stortingsdatum en de vervaldatum
COUPPCDCOUP.DATUM.VBgeeft als resultaat de vorige couponvervaldatum vóór de stortingsdatum
COVARCOVARIANTIEgeeft als resultaat de covariantie, het gemiddelde van de producten van de gepaarde deviaties
COVARIANCE.PCOVARIANTIE.Pgeeft als resultaat de covariantie, het gemiddelde van de producten van de gepaarde deviaties
CRITBINOMCRIT.BINOMgeeft als resultaat de kleinste waarde waarvoor de binomiaalverdeling kleiner dan of gelijk aan het criterium is
CUMIPMTCUM.RENTEgeeft als resultaat de cumulatieve rente die tussen twee termijnen is uitgekeerd
CUMPRINCCUM.HOOFDSOMgeeft als resultaat de cumulatieve hoofdsom van een lening die tussen twee termijnen is terugbetaald
DATEDATUMgeeft als resultaat het seriële getal van een opgegeven datum
DATEVALUEDATUMWAARDEconverteert een datum in de vorm van tekst naar een serieel getal
DAVERAGEDBGEMIDDELDEgeeft als resultaat de gemiddelde waarde in geselecteerde databasegegevens
DAYDAGconverteert een serieel getal naar een dag van de maand
DAYS360DAGEN360berekent het aantal dagen tussen twee datums op basis van een jaar met 360 dagen
DBDBgeeft als resultaat de afschrijving van activa voor een bepaalde periode met behulp van de 'fixed declining balance'-methode
DCOUNTDBAANTALtelt de cellen met getallen in een database
DCOUNTADBAANTALCtelt de niet-lege cellen in een database
DDBDDBgeeft als resultaat de afschrijving van activa over een bepaalde termijn met behulp van de 'double declining balance'-methode of een andere methode die u opgeeft
DEC2BINDEC.N.BINconverteert een decimaal getal naar een binair getal
DEC2HEXDEC.N.HEXconverteert een decimaal getal naar een hexadecimaal getal
DEC2OCTDEC.N.OCTconverteert een decimaal getal naar een octaal getal
DEGREESGRADENconverteert radialen naar graden
DELTADELTAtest of twee waarden gelijk zijn
DEVSQDEV.KWADgeeft als resultaat de som van de deviaties in het kwadraat
DGETDBLEZENgeeft als resultaat één record die voldoet aan de opgegeven criteria uit een database
DISCDISCONTOgeeft als resultaat het discontopercentage voor een waardepapier
DMAXDBMAXgeeft als resultaat de maximumwaarde in de geselecteerde databasegegevens
DMINDBMINgeeft als resultaat de minimumwaarde in de geselecteerde databasegegevens
DOLLAREUROconverteert een getal naar tekst met de valutanotatie € (euro)
DOLLARDEEURO.DEconverteert een prijs in euro's, uitgedrukt in een breuk, naar een prijs in euro's, uitgedrukt in een decimaal getal
DOLLARFREURO.BRconverteert een prijs in euro's, uitgedrukt in een decimaal getal, naar een prijs in euro's, uitgedrukt in een breuk
DPRODUCTDBPRODUCTvermenigvuldigt de waarden in een bepaald veld van de records die voldoen aan de criteria in een database
DSTDEVDBSTDEVmaakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef uit geselecteerde databasegegevens
DSTDEVPDBSTDEVPberekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie van geselecteerde databasegegevens
DSUMDBSOMtelt de getallen uit een kolom records in de database op die voldoen aan de criteria
DURATIONDUURgeeft als resultaat de gewogen gemiddelde looptijd voor een waardepapier met periodieke rentebetalingen
DVARDBVARmaakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef uit geselecteerde databasegegevens
DVARPDBVARPberekent de variantie op basis van de volledige populatie van geselecteerde databasegegevens
EDATEZELFDE.DAGgeeft als resultaat het seriële getal van een datum die het opgegeven aantal maanden voor of na de begindatum ligt
EFFECTEFFECT.RENTEgeeft als resultaat het effectieve jaarlijkse rentepercentage
EOMONTHLAATSTE.DAGgeeft als resultaat het seriële getal van de laatste dag van de maand voor of na het opgegeven aantal maanden
ERFFOUTFUNCTIEgeeft als resultaat de foutfunctie
ERF.PRECISEFOUTFUNCTIE.NAUWKEURIGgeeft als resultaat de foutfunctie
ERFCFOUT.COMPLEMENTgeeft als resultaat de complementaire foutfunctie
ERFC.PRECISEFOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIGresulteert de bijbehorende foutfunctie geïntegreerd tussen x en oneindigheid
ERROR.TYPETYPE.FOUTgeeft als resultaat een getal dat overeenkomt met een van de foutwaarden van Microsoft Excel
EUROCONVERTEUROCONVERTmet deze werkbladfunctie kunt u een waarde omrekenen naar euro's, euro's omrekenen naar valuta's van andere eurolidstaten of een valuta van een eurolidstaat omrekenen naar een valuta van een andere eurolidstaat, waarbij de euro als tussenvaluta wordt gebruikt (driehoeksconversie)
EVENEVENrondt het getal af op het dichtstbijzijnde gehele even getal
EXACTGELIJKcontroleert of twee tekenreeksen identiek zijn
EXPEXPVerheft e tot de macht van een bepaald getal
EXPON.DISTEXPON.VERDgeeft als resultaat de exponentiële verdeling
EXPONDISTEXPON.VERD
F.DIST.RTF.VERD.RECHTSgeeft als resultaat de F-verdeling
F.INV.RTF.INV.RECHTSgeeft als resultaat de inverse van de F-verdeling
F.TESTF.TEST
FACTFACULTEITgeeft als resultaat de faculteit van een getal
FACTDOUBLEDUBBELE.FACULTEITgeeft als resultaat de dubbele faculteit van een getal
FALSEONWAARgeeft als resultaat de logische waarde ONWAAR
FDISTF.VERDELINGgeeft als resultaat de F-verdeling
FIND, FINDBVIND, VIND.ALLES.B
FINVF.INVERSEgeeft als resultaat de inverse van de F-verdeling
FISHERFISHERgeeft als resultaat de Fisher-transformatie
FISHERINVFISHER.INVgeeft als resultaat de inverse van de Fisher-transformatie
FIXEDVASTmaakt een getal als tekst met een vast aantal decimalen op
FLOORAFRONDEN.BENEDENrondt de absolute waarde van een getal naar beneden af
FORECASTVOORSPELLENgeeft als resultaat een waarde op basis van een lineaire trend
FREQUENCYINTERVALgeeft als resultaat een frequentieverdeling in de vorm van een verticale matrix
FTESTF.TOETSgeeft als resultaat het resultaat van de F-toets
FTESTF.TOETS
FVTWgeeft als resultaat de toekomstige waarde van een investering
FVSCHEDULETOEK.WAARDE2geeft als resultaat de toekomstige waarde van een bepaalde hoofdsom na het toepassen van een reeks samengestelde rentepercentages
GAMMA.DISTGAMMA.VERDgeeft als resultaat de gamma-verdeling
GAMMA.DISTGAMMA.VERDgeeft als resultaat de gamma-verdeling
GAMMA.INVGAMMA.INVgeeft als resultaat de inverse van de cumulatieve gamma-verdeling
GAMMA.INVGAMMA.INVgeeft als resultaat de inverse van de cumulatieve gamma-verdeling
GAMMADISTGAMMA.VERD
GAMMAINVGAMMA.INV
GAMMALNGAMMA.LNgeeft als resultaat de natuurlijke logaritme van de gamma-functie, G(x)
GAMMALN.PRECISEGAMMA.LN.NAUWKEURIGgeeft als resultaat de natuurlijke logaritme van de gamma-functie, G(x)
GCDGGDgeeft als resultaat de grootste gemene deler
GEOMEANMEETK.GEMgeeft als resultaat het meetkundige gemiddelde
GESTEPGROTER.DANtest of een getal groter is dan de drempelwaarde
GETPIVOTDATADRAAITABELOPHALENgeeft als resultaat gegevens uit een draaitabelrapport
GROWTHGROEIgeeft als resultaat de waarden voor een exponentiële trend
HARMEANHARM.GEMgeeft als resultaat het harmonische gemiddelde
HEX2BINHEX.N.BINconverteert een hexadecimaal getal naar een binair getal
HEX2DECHEX.N.DECconverteert een hexadecimaal getal naar een decimaal getal
HEX2OCTHEX.N.OCTconverteert een hexadecimaal getal naar een octaal getal
HLOOKUPHORIZ.ZOEKENzoekt in de bovenste rij van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft als resultaat de gevonden waarde in de opgegeven cel
HOURUURconverteert een serieel getal naar uren
HYPERLINKHYPERLINKmaakt een snelkoppeling of een sprong waarmee een document wordt geopend dat is opgeslagen op een netwerkserver, een intranet of op internet
HYPGEOM.DISTHYPGEOM.VERDgeeft als resultaat de hypergeometrische verdeling
HYPGEOMDISTHYPERGEO.VERDgeeft als resultaat de hypergeometrische verdeling
IFALSgeeft een logische toets aan
IMABSC.ABSgeeft als resultaat de absolute waarde (modulus) van een complex getal
IMAGINARYC.IM.DEELgeeft als resultaat de imaginaire coëfficiënt van een complex getal
IMARGUMENTC.ARGUMENTgeeft als resultaat het argument thèta, een hoek uitgedrukt in radialen
IMCONJUGATEC.TOEGEVOEGDgeeft als resultaat het complexe toegevoegde getal van een complex getal
IMCOSC.COSgeeft als resultaat de cosinus van een complex getal
IMDIVC.QUOTIENTgeeft als resultaat het quotiënt van twee complexe getallen
IMEXPC.EXPgeeft als resultaat de exponent van een complex getal
IMLNC.LNgeeft als resultaat de natuurlijke logaritme van een complex getal
IMLOG10C.LOG10geeft als resultaat de logaritme met grondtal 10 van een complex getal
IMLOG2C.LOG2geeft als resultaat de logaritme met grondtal 2 van een complex getal
IMPOWERC.MACHTgeeft als resultaat een complex getal dat is verheven tot de macht van een geheel getal
IMPRODUCTC.PRODUCTgeeft als resultaat het product van complexe getallen
IMREALC.REEEL.DEELgeeft als resultaat de reële coëfficiënt van een complex getal
IMSINC.SINgeeft als resultaat de sinus van een complex getal
IMSQRTC.WORTELgeeft als resultaat de vierkantswortel van een complex getal
IMSUBC.VERSCHILgeeft als resultaat het verschil tussen twee complexe getallen
IMSUMC.SOMgeeft als resultaat de som van complexe getallen
INDEXINDEXkiest met een index een waarde uit een verwijzing of een matrix
INDIRECTINDIRECTgeeft als resultaat een verwijzing die wordt aangegeven met een tekstwaarde
INFOINFOgeeft als resultaat informatie over de huidige besturingsomgeving OpmerkingDeze functie is niet beschikbaar in Excel Web App.
INTINTEGERrondt een getal naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele getal
INTERCEPTSNIJPUNTgeeft als resultaat het snijpunt van de lineaire regressielijn met de y-as
INTRATERENTEPERCENTAGEgeeft als resultaat het rentepercentage voor een volgestort waardepapier
IPMTIBETgeeft als resultaat de te betalen rente voor een investering over een bepaalde termijn
IRRIRgeeft als resultaat de interne rentabiliteit voor een reeks cashflows
ISODDIS.ONEVENgeeft als resultaat WAAR als het getal oneven is
ISPMTISBETgeeft als resultaat de rente die is betaald tijdens een bepaalde termijn van een investering
ISTEXTISVERWIJZINGgeeft als resultaat WAAR als de waarde een verwijzing is
JISJISwijzigt Nederlandse letters of katakanatekens over de halve breedte (enkel-bytetekens) binnen een tekenreeks in tekens over de volle breedte (dubbel-bytetekens)
KURTKURTOSISgeeft als resultaat de kurtosis van een gegevensverzameling
LARGEGROOTSTEgeeft als resultaat de op k-1 na grootste waarde in een gegevensverzameling
LCMKGVgeeft als resultaat het kleinste gemene veelvoud
LEFT, LEFTBLINKS, LINKSB
LEN, LENBLENGTE, LENGTEB
LINESTLIJNSCHgeeft als resultaat de parameters van een lineaire trend
LNLNgeeft als resultaat de natuurlijke logaritme van een getal
LOGLOGgeeft als resultaat de logaritme met het opgegeven grondtal van een getal
LOG10LOG10geeft als resultaat de logaritme met grondtal 10 van een getal
LOGESTLOGSCHgeeft als resultaat de parameters van een exponentiële trend
LOGINVLOG.NORM.INVgeeft als resultaat de inverse van de logaritmische cumulatieve normale verdeling
LOGNORM.DISTLOGNORM.VERDgeeft als resultaat de cumulatieve logaritmische normale verdeling
LOGNORM.INVLOGNORM.INVgeeft als resultaat de inverse van de logaritmische normale cumulatieve verdeling
LOGNORMDISTLOG.NORM.VERDgeeft als resultaat de cumulatieve logaritmische normale verdeling
LOOKUPZOEKENzoekt naar bepaalde waarden in een vector of een matrix
LOWERKLEINE.LETTERSzet tekst om in kleine letters
MATCHVERGELIJKENzoekt naar bepaalde waarden in een verwijzing of een matrix
MAXMAXgeeft als resultaat de maximumwaarde in een lijst met argumenten
MAXAMAXAgeeft als resultaat de maximumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden
MDETERMDETERMINANTMATgeeft als resultaat de determinant van een matrix
MDURATIONAANG.DUURgeeft als resultaat de aangepaste Macauley-looptijd voor een waardepapier, aangenomen dat de nominale waarde € 100 bedraagt
MEDIANMEDIAANgeeft als resultaat de mediaan van de opgegeven getallen
MID, MIDBDEEL, DEELB
MINMINgeeft als resultaat de minimumwaarde in een lijst met argumenten
MINAMINAgeeft als resultaat de minimumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden
MINUTEMINUUTconverteert een serieel naar getal minuten
MINVERSEINVERSEMATgeeft als resultaat de inverse van een matrix
MIRRGIRgeeft als resultaat de interne rentabiliteit voor een serie cashflows, waarbij voor betalingen een ander rentepercentage geldt dan voor inkomsten
MMULTPRODUCTMATgeeft als resultaat het product van twee matrices
MODRESTgeeft als resultaat het restgetal van een deling
MODEMODUSgeeft als resultaat de meest voorkomende waarde in een gegevensverzameling
MODE.SNGLMODUS.ENKELVgeeft als resultaat de meest voorkomende waarde in een gegevensverzameling
MONTHMAANDconverteert een serieel getal naar een maand
MROUNDAFRONDEN.N.VEELVOUDgeeft als resultaat een getal afgerond op het gewenste veelvoud
MULTINOMIALMULTINOMIAALgeeft als resultaat de multinomiaal van een verzameling waarden
NNgeeft als resultaat een waarde die is geconverteerd naar een getal
NANBgeeft als resultaat de foutwaarde #N/B
NEGBINOM.DISTNEGBINOM.VERDgeeft als resultaat de negatieve binomiaalverdeling
NEGBINOMDISTNEG.BINOM.VERDgeeft als resultaat de negatieve binomiaalverdeling
NETWORKDAYSNETTO.WERKDAGENgeeft als resultaat het aantal hele werkdagen tussen twee datums
NOMINALNOMINALE.RENTEgeeft als resultaat het nominale jaarlijkse rentepercentage
NORM.DISTNORM.VERDgeeft als resultaat de cumulatieve normale verdeling
NORM.DISTNORM.VERDgeeft als resultaat de cumulatieve normale verdeling
NORM.INVNORM.INVgeeft als resultaat de inverse van de cumulatieve normale verdeling
NORM.INVNORM.INVgeeft als resultaat de inverse van de normale cumulatieve verdeling
NORM.S.DISTNORM.S.VERDgeeft als resultaat de cumulatieve normale verdeling
NORM.S.INVNORM.S.INVgeeft als resultaat de inverse van de normale cumulatieve standaardverdeling
NORMDISTNORM.VERD
NORMINVNORM.INV
NORMSDISTSTAND.NORM.VERDgeeft als resultaat de cumulatieve normale standaardverdeling
NORMSINVSTAND.NORM.INVgeeft als resultaat de inverse van de cumulatieve normale standaardverdeling
NOTNIETkeert de logische waarde van het argument om
NOWNUgeeft als resultaat het seriële getal van de huidige datum en tijd
NPERNPERgeeft als resultaat het aantal termijnen van een investering
NPVNHWgeeft als resultaat de huidige nettowaarde van een investering op basis van een reeks periodieke cashflows en een discontopercentage
OCT2BINOCT.N.BINconverteert een octaal getal naar een binair getal
OCT2DECOCT.N.DECconverteert een octaal getal naar een decimaal getal
OCT2HEXOCT.N.HEXconverteert een octaal getal naar een hexadecimaal getal
ODDONEVENrondt de absolute waarde van het getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele oneven getal
ODDFPRICEAFW.ET.PRIJSgeeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn
ODDFYIELDAFW.ET.RENDgeeft als resultaat het rendement voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn
ODDLPRICEAFW.LT.PRIJSgeeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn
ODDLYIELDAFW.LT.RENDgeeft als resultaat het rendement voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn
OFFSETVERSCHUIVINGgeeft als resultaat een nieuwe verwijzing die is verschoven ten opzichte van een bepaalde verwijzing
OROFgeeft als resultaat WAAR als minimaal een van de argumenten WAAR is
PEARSONPEARSONgeeft als resultaat de correlatiecoëfficiënt van Pearson
PERCENTILEPERCENTIELgeeft als resultaat het k-de percentiel van waarden in een bereik
PERCENTILE.INCPERCENTIEL.INCgeeft als resultaat het k-de percentiel van waarden in een bereik
PERCENTRANKPERCENT.RANGgeeft als resultaat de positie, in procenten uitgedrukt, van een waarde in de rangorde van een gegevensverzameling
PERCENTRANK.INCPROCENTRANG.INCgeeft als resultaat de positie, in procenten uitgedrukt, van een waarde in de rangorde van een gegevensverzameling
PERMUTPERMUTATIESgeeft als resultaat het aantal permutaties voor een gegeven aantal objecten
PHONETICFONETISCHhaalt de fonetische tekens (furigana) uit een tekenreeks op
PIPIgeeft als resultaat de waarde van pi
PMTBETgeeft als resultaat de periodieke betaling voor een annuïteit
POISSONPOISSONgeeft als resultaat de Poisson-verdeling
POISSON.DISTPOISSON.VERDgeeft als resultaat de Poisson-verdeling
POWERMACHTGeeft als resultaat een getal verheven tot een macht
PPMTPBETgeeft als resultaat de afbetaling op de hoofdsom voor een bepaalde termijn
PRICEPRIJS.NOMgeeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd
PRICEDISCPRIJS.DISCONTOgeeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een verdisconteerd waardepapier
PRICEMATPRIJS.VERVALDAGgeeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldatum
PROBKANSgeeft als resultaat de kans dat waarden zich tussen twee grenzen bevinden
PRODUCTPRODUCTvermenigvuldigt de argumenten met elkaar
PROPERBEGINLETTERSzet de eerste letter van elk woord in een tekst om in een hoofdletter
PVHWgeeft als resultaat de huidige waarde van een investering
QUARTILEKWARTIELgeeft als resultaat het kwartiel van een gegevensverzameling
QUARTILE.INCKWARTIEL.INCgeeft als resultaat het kwartiel van een gegevensverzameling
QUOTIENTQUOTIENTgeeft als resultaat de uitkomst van een deling als geheel getal
RADIANSRADIALENconverteert graden naar radialen
RANDASELECTgeeft als resultaat een willekeurig getal tussen 0 en 1
RANDBETWEENASELECTTUSSENgeeft als resultaat een willekeurig getal tussen de opgegeven getallen
RANKRANGgeeft als resultaat het rangnummer van een getal in een lijst getallen
RANK.EQRANG.GELIJKgeeft als resultaat het rangnummer van een getal in een lijst getallen
RATERENTEgeeft als resultaat het periodieke rentepercentage voor een annuïteit
RECEIVEDOPBRENGSTgeeft als resultaat het bedrag dat op de vervaldatum wordt uitgekeerd voor een volgestort waardepapier
REGISTER.IDREGISTRATIE.IDgeeft als resultaat de registratie-id van de opgegeven DLL (Dynamic Link Library) of de codebron die eerder is geregistreerd
REPLACE, REPLACEBVERVANGEN, VERVANGENB
REPTHERHALINGherhaalt een tekst een aantal malen
RIGHT, RIGHTBRECHTS, RECHTSB
ROMANROMEINSconverteert een Arabisch getal naar een Romeins getal en geeft het resultaat weer in de vorm van tekst
ROUNDAFRONDENrondt een getal af op het opgegeven aantal decimalen
ROUNDDOWNAFRONDEN.NAAR.BENEDENrondt de absolute waarde van een getal naar beneden af
ROUNDUPAFRONDEN.NAAR.BOVENrondt de absolute waarde van een getal naar boven af
ROWRIJgeeft als resultaat het rijnummer van een verwijzing
ROWSRIJENgeeft als resultaat het aantal rijen in een verwijzing
RSQR.KWADRAATgeeft als resultaat het kwadraat van de Pearson-correlatiecoëfficiënt
RTDRTGhaalt realtimegegevens op uit een programma dat COM-automatisering ondersteunt (automatisering: een methode waarmee de ene toepassing objecten van een andere toepassing of ontwikkelprogramma kan besturen. Automatisering werd vroeger OLE-automatisering genoemd. Automatisering is een industrienorm die deel uitmaakt van het Component Object Model (COM).)
SEARCH, SEARCHBVIND.SPEC, VIND.SPEC.B
SECONDSECONDEconverteert een serieel getal naar seconden
SERIESSUMSOM.MACHTREEKSgeeft als resultaat de som van een machtreeks die is gebaseerd op de formule
SIGNPOS.NEGgeeft als resultaat het teken van een getal
SINSINgeeft als resultaat de sinus van de opgegeven hoek
SINHSINHgeeft als resultaat de sinus hyperbolicus van een getal
SKEWSCHEEFHEIDgeeft als resultaat de mate van asymmetrie van een verdeling
SLNLIN.AFSCHRgeeft als resultaat de lineaire afschrijving van activa over één termijn
SLOPERICHTINGgeeft als resultaat de richtingscoëfficiënt van een lineaire regressielijn
SMALLKLEINSTEgeeft als resultaat de op k-1 na kleinste waarde in een gegevensverzameling
SQL.REQUESTSQL.REQUEST
SQRTWORTELgeeft als resultaat een positieve vierkantswortel
SQRTPIWORTEL.PIgeeft als resultaat de vierkantswortel van (getal * pi)
STANDARDIZENORMALISERENgeeft als resultaat een genormaliseerde waarde
STDEVSTDEVmaakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef
STDEV.PSTDEV.Pberekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie
STDEV.SSTDEV.Smaakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef
STDEVASTDEVAmaakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef, inclusief getallen, tekst en logische waarden
STDEVPSTDEVPberekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie
STDEVPASTDEVPAberekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waarden
STEYXSTAND.FOUT.YXgeeft als resultaat de standaardfout in de voorspelde y-waarde voor elke x in een regressie
SUBSTITUTESUBSTITUERENvervangt oude tekst door nieuwe tekst in een tekenreeks
SUBTOTALSUBTOTAALgeeft als resultaat een subtotaal voor een bereik
SUMSOMtelt de argumenten op
SUMIFSOM.ALStelt de getallen bij elkaar op die voldoen aan een bepaald criterium
SUMPRODUCTSOMPRODUCTgeeft als resultaat de som van de producten van de corresponderende matrixelementen
SUMSQKWADRATENSOMgeeft als resultaat de som van de kwadraten van de argumenten
SUMX2MY2SOM.X2MINY2geeft als resultaat de som van het verschil tussen de kwadraten van corresponderende waarden in twee matrices
SUMX2PY2SOM.X2PLUSY2geeft als resultaat de som van de kwadratensom van corresponderende waarden in twee matrices
SUMXMY2SOM.XMINY.2geeft als resultaat de som van de kwadraten van de verschillen tussen de corresponderende waarden in twee matrices
SYDSYDgeeft als resultaat de afschrijving van activa over een bepaalde termijn met behulp van de 'Sum-Of-Years-Digits'-methode
TTconverteert de argumenten naar tekst
T.DIST.2TT.VERD.2Tgeeft als resultaat de percentagepunten (kans) voor de Student T-verdeling
T.DIST.RTT.VERD.RECHTSgeeft als resultaat de Student T-verdeling
T.INV.2TT.INV.2Tgeeft als resultaat de inverse van de Student T-verdeling
T.TESTT.TESTgeeft als resultaat de kans met behulp van de Student T-toets
TANTANgeeft als resultaat de tangens van een getal
TANHTANHgeeft als resultaat de tangens hyperbolicus van een getal
TBILLEQSCHATK.OBLgeeft als resultaat het rendement op schatkistpapier, dat op dezelfde manier wordt berekend als het rendement op obligaties
TBILLPRICESCHATK.PRIJSBepaalt de prijs per € 100 nominale waarde voor schatkistpapier
TBILLYIELDSCHATK.RENDgeeft als resultaat het rendement voor schatkistpapier
TDISTT.VERDgeeft als resultaat de exponentiële verdeling
TDISTT.VERDgeeft als resultaat de percentagepunten (kans) voor de Student T-verdeling
TDISTT.VERDgeeft als resultaat de Student T-verdeling
TEXTTEKSTmaakt een getal op en converteert het getal naar tekst
TIMETIJDgeeft als resultaat het seriële getal van een bepaald tijdstip
TIMEVALUETIJDWAARDEconverteert de tijd in de vorm van tekst naar een serieel getal
TINVT.INVgeeft als resultaat de T-waarde van de Student T-verdeling als functie van de kans en het aantal vrijheidsgraden
TINVT.INVgeeft als resultaat de inverse van de Student T-verdeling
TODAYVANDAAGgeeft als resultaat het seriële getal van de huidige datum
TRANSPOSETRANSPONERENgeeft als resultaat de getransponeerde van een matrix
TRENDTRENDgeeft als resultaat de waarden voor een lineaire trend
TRIMSPATIES.WISSENverwijdert de spaties uit een tekst
TRIMMEANGETRIMD.GEMgeeft als resultaat het gemiddelde van waarden in een gegevensverzameling
TRUEWAARgeeft als resultaat de logische waarde WAAR
TRUNCGEHEELkapt een getal af tot een geheel getal
TTESTT.TOETSgeeft als resultaat de kans met behulp van de Student T-toets
TYPETYPEgeeft als resultaat een getal dat het gegevenstype van een waarde aangeeft
UPPERHOOFDLETTERSzet tekst om in hoofdletters
VALUEWAARDEconverteert tekst naar een getal
VARVARmaakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef
VAR.PVAR.Pberekent de variantie op basis van de volledige populatie
VAR.SVAR
VARAVARAmaakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef, inclusief getallen, tekst en logische waarden
VARPVARPberekent de variantie op basis van de volledige populatie
VARPAVARPAberekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waarden
VDBVDBgeeft als resultaat de afschrijving van activa over een gehele of gedeeltelijke termijn met behulp van de 'declining balance'-methode
VLOOKUPVERT.ZOEKENzoekt in de meest linkse kolom van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft als resultaat de waarde in de opgegeven cel
WEEKDAYWEEKDAGconverteert een serieel getal naar een weekdag
WEEKNUMWEEKNUMMERconverteert een serieel getal naar een weeknummer
WEIBULLWEIBULLberekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waarden
WEIBULL.DISTWEIBULL.VERDgeeft als resultaat de Weibull-verdeling
WORKDAYWERKDAGgeeft als resultaat het seriële getal van de datum voor of na een bepaald aantal werkdagen
XIRRIR.SCHEMAgeeft als resultaat de interne rentabiliteit voor een betalingsschema van cashflows
XNPVNHW2geeft als resultaat de huidige nettowaarde voor een betalingsschema van cashflows
YEARJAARconverteert een serieel getal naar een jaar
YEARFRACJAAR.DEELgeeft als resultaat het gedeelte van het jaar, uitgedrukt in het aantal hele dagen tussen begin- en einddatum
YIELDRENDEMENTgeeft als resultaat het rendement voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd
YIELDDISCREND.DISCONTOgeeft als resultaat het jaarlijkse rendement voor een verdisconteerd waardepapier, bijvoorbeeld schatkistpapier
YIELDMATREND.VERVALgeeft als resultaat het jaarlijkse rendement voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldatum
Z.TESTZ.TESTgeeft als resultaat de eenzijdige kanswaarde van een Z-toets
ZTESTZ.TOETSgeeft als resultaat de eenzijdige kanswaarde van een Z-toets